Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ffu;%S - rks,a wdKavqj wdrïNfha isgu 2015 ckjrug mhska .id lghq;= lrñka isá nj;a tys WÉp;u wjia:dj Bfha ^26& ffu;%Smd, isßfiak ckdêm;sjrhd úiska fmkakqï l< nj;a ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl wkqr Èidkdhl uy;d i|yka lrhs'

ta uy;d fï nj i|yka lr isáfha fï jkúg;a me,j;a; n;a;ruq,a, ys msysá ck;d úuqla;s fmruqfKa m%Odk ld¾hd,fha meje;afjk udOH yuqj wu;ñKs'jxpd ¥IK k;rlsÍu" Ôjk úhou my< oeóu" wOHdmk" fi!LH lafIa;%h ÈhqKq lsÍu we;=¿ uQ,sl wruqKq fjkqfjka ,enqKq 2015 ckjru uq¿ukskau wu;l lrñka rks,a úl%uisxy uy;d;a" ffu;%Smd, isßfiak uy;d;a ;ukaf.a fm!oa.,sl n, jqjukdjka fjkqfjka ¥Is;hka wdrlaId lrñka fukau ;j ;j;a jxpd yd ¥IK isÿ lrñka isá nj;a wjOdrKh l< wkqr Èidkdhl uy;d ;j ÿrg;a mejiQfõ Tjqkag 2015 ckjrug j.lshk md,lhka f,i lghq;= lsÍug lsis÷ Wjukdjla fkdmeú;s njhs'

tod mej;s ckdêm;sjrKfhka miq ffu;%Smd, isßfiak uy;d i|yka lr isáfha hï fyhlska ;uka mrdch jQjdkï ;u orejka iy ìß| iu. fmd<j hg je,,Sug isÿjk nj hehs i|yka l< wkqr Èidkdhl uy;d wjOdrKh lr isáfha tod ;ukaj >d:kh lsÍug iQodkïj isáfhahehs mejiQ uyskao rdcmlaI iu. kej; tlaùu uyskao ) ffu;%S fofokdf.au fm!oa.s,l n, jjqukdj u; ñila rg fyda ck;dj fjkqfjka fkdjk njhs'

rks,a ) ffu;%S fofokdu yeg fo,laIfha ckjrug msgqmd we;s neúka tu wfmalaId fjkqfjka yeg fo,laIfha ck;djg kdhl;ajh ,nd§ug ck;d úuqla;s fmruqK iQodkï nj;a kj jevms<sfj,la iu. kj lKavdhula iu. tu .uk hdug ck;d úuqla;s fmruqK jgd tl;=jk f,i;a wkqr Èidkdhl uy;d ck;djg wdrdOkd lr isáfhah'

fï jkúg;a fuu udOHh yuqj meje;afjñ;a ;sfnk w;r iïmQ¾K úia;rh n,dfmdfrd;a;=jkak'''

fuu wjia:djg cúfm m%pdrl f,alï úð; fyar;a uy;do tlaú isáfhah'

Lanka Truth

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook