Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

yels Wmßu whqßka l%Svd lsÍug ksr;=reju W;aidy l<;a th id¾:l jk wjia:d fukau wid¾:l jk wjia:dj o ;sfnk nj Y%S ,xld l%slÜ msf,a wdrïNl ms;slre ksfrdaIka Èlaje,a, lshhs' mrdch ùu iEu l%Svlhl=gu ÿlla nj;a Tyq mjihs'

j¾Idj fya;=fjka m,af,lef,a l%Svdx.Kfha § fmf¾od meje;aùug kshñ;j ;snQ Èjd rd;%S ;=kajeks tlaÈk ;r.h wjidkfha ´jr 21l ;r.hla f,i meje;s w;r tx.,ka;hg lvqÆ 7l myiq chla w;aúh' fmf¾od miajre 2'30g wdrïNùug kshñ;j ;snQ ;r.h wjidkfha wdrïN jQfha rd;%S 8'15gh' tf;la fõ,d meh 6lg wdikak ld,hla mqrd Y%S ,xld msf,a ch.%yKh fjkqfjka n,d isá l%Svdf,da,Skag wjidkfha wdmiq f.or hdug isÿjQfha ysia w;sks'


‘,l=Kq 150la .y,d ueÉ tlla Èkkak nE' úfYaIfhka ´jr 21l ;r.hl§' wer;a rd;%S ld,fha mkaÿj f;;hs' j¾Idj;a tlal rd;%S ld,fha ;r.hla Èkkak ta ,l=Kq m%udKh uÈhs' wms wid¾:l fjkak n,df.k msáh ueog hkafka kE' Wmßufhka l%Svd lrkafka' neßfjk ojia ;sfhkjd' mq¿jka fjk ojia ;sfhkjd' iuyr fj,djg fma%laIlhka n,dfmdfrd;a;= jk uÜgug l%Svd lrkak neß ojia ;sfhkjd' mq¿jka ojia ;sfhkjd'’ fmf¾od ;r.fhka miqj meje;s udOH yuqfõÈ Tyq tfia lSfõh'


‘wms fyd| wdrïNhla ,nd.;a;d' ;sir oeù fkd.shd kï" thd mkaÿjdr 5)6la j;a isáhd kï wms wksjd¾hfhkau ,l=Kq 190lg jvd ,nd.kakjd' tfyu jqKdkï fï ;;a;ajh fjkia fjkak ;snqKd' fudlo ?g mkaÿ hjkak wudrehs' f;; .;shla ;snqKd' ta;a wmsg ,l=Kq 20)25la ú;r uÈjqKd' ;sirf.a oeùhdu;a" ,l=Kq wkQ.Kka fjoa§ lvqÆ 4lau ì| jeàu;a ksid wms f,dl= miqnEulg ,lajqKd' fyd| iïnkaO;d f.dvk.kak" fyd| ,l=Kq m%udKhla .kak wdrïNl ms;slrejka jf.au ueofm< ms;slrejkq;a ,l=Kq w;rg wd hq;=hs' ta;a fï ;r.fha§ wms fyd| wdrïNhla .;a;;a" ueofm< wid¾:l jqKd' uu ux .ek i;=gq fjkafka ke' fndfyda wjia:dj, wdrïNl ms;slrefjla úÈyg ,l=Kq 30la" 40la muK /ia l<;a ;r. 4lg 5lg tll§ ;uhs ,l=Kq 70la" 80la muK ,nd .kafka' uu ta .ek iEySulg m;afjkafka kE' uu n,dfmdfrd;a;= fjkjd bÈßfha§ óg jvd fyd¢ka l%Svd lrkak'’ Tyq lSfõh'

ksfrdaIka Èlaje,a, iy iër iurúl%u id¾:l wdrïNla ,nd§ ;sìh§;a wxl 3 ms;slrejd f,i ,l=Kq w;r fkdisák l=i,a fukaäia msáhg heùu ldf.;a úu;shg lreKla ù ;sìKs' fmf¾od ;r.h;a iu. l=i,a fukaäia msg msg ;=kaj;djlau ,l=Kq fkd,nd oeù .sfhah'

foms, w;r isjqjeks tlaÈk ;r.h Èjd ;r.hla f,i 20 od m,af,lef,a msáfha§ meje;afjhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook