Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

fmdÿ m‍%jdykh Ndú;d lrk ck;djf.a iqN isoaêh fjkqfjka ieye,a¨ ÿïßh moaO;shla y÷kajd§u i|yd uydk.r yd niakdysr ixj¾Ok wud;HdxYh ls‍%hd lrñka isák nj;a  ta hgf;a ÿïßh ud¾. 07 la y÷kdf.k ;sfnk nj;a uydk.r wud;HdxYfha w;sf¾l f,alï udOj ffjoHr;ak uy;d mjihs' 

tu ud¾. 7 ka tla ud¾.hla cmka rcfha wdOdr we;sj chsld uQ,Hhkh hgf;a ls‍%hd;aul lsÍug lghq;= isÿ fjk w;r tys YLH;d wOHk lghq;= fï jk úg wjika lr we;s njo f,alïjrhd i|yka lr isà'


tys§ jeäÿrg;a woyia oelajQ w;sf¾l f,alïjrhd" wfkl=;a ud¾. 6 meflac ;=kla f,i ixj¾Okh fldg fm!oa.,sl yd rdcH yjq,aldÍ moku hgf;a ls‍%hd;aul lsÍughs wms n,dfmdfrd;a;= fjkafka' fï i|yd wNs,dIh le|ùfï § úfoaYSh iud.ï 17 la fï i|yd leue;a; m<fldg ;sfnkjd' fï iud.ï w;ßka wms jvd;a iqÿiq iud.ï 6 la f;dardf.k fuu iud.ï 6 fj;ska wdfhdack ie,iqï le|ùfï C%shdj,sh wms wdrïN l<d' tu iud.ï i|yd wjYH wdfhdack le|ùfï igyk Tjqka   fj; ,nd§u ;=<ska Tjqkaf.a wOHhk úYaf,aIK lghq;= j,ska wk;=rej wdfhdack ie,iqï wmfj; ,nd§u i|yd 2019 fmnrjdß ui olajd Tjqkg ld,h ,nd§ ;sfnkjd' bka miqj tu wod, iud.u f;dardf.k fuu jevigyk ls‍%hd;aul lsÍu i|yd 2019 w. Nd.h jk úg n,dfmdfrd;a;= fjk njo mejiSh'

tu meflac ;=k hgf;a" tla ieye,a¨ ÿïßh ud¾.hla rd.u" lvj;" fldgqj" nïn,msáh yryd lsre,mk olajd ls'ñ' 33 la È.e;s ud¾.hl=;a" yß; ud¾.h yeáhg le<Ksh" fougf.dv" fnd/,a," kdrdfyakamsg" kqf.af.dv yryd fudrgqj fj; ls'ñ' 28'3 la È.e;sj;a" ks,a meye;s ud¾.h f,i yqKqmsáh gh¾ ykaÈh" fldiaj;a; yryd fldÜgdj fj; ls'ñ' 22'3 la olajd;a isÿ lsÍug kshñ;hs'  fuu ud¾. ;=k fm!oa.,sl ) rdcH yjq,aldÍ moku hgf;a mqoa.,sl wdfhdackh i|yd ,nd fok njo i|yka l< f,alïjrhd jeäÿrg;a mjid isáfha" ta wkqj fld<U yd ;odikak m‍%foaY ish,a,u fuu ieye,a¨ ÿïßh ud¾. moaO;sh u.ska wdjrKh fjk nj;a" fuu.ska u.S ck;djg oekg mj;sk uyd ud¾.j, w;aolsk ;onofhka ñ§ jvd;a ld¾hlaIuj myiqfjka ;ukaf.a .ukd .uk lghq;= isÿlr .ekSfï yelshdj ,efnk njhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook