Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

;srir ixj¾Ok yd jkÔù wud;H ir;a f*dkaiald uy;d ysgmq ksfhdacH fmd,siam;s kd,l o is,ajd uy;d iuÛ foaYmd,ksl jYfhka lsÜgq in|;d meje;ajq nj ÿIK úfrdaê n<ldfha fufyhqï wOHlaI kdu,a l=udr uy;d mjihs'

ckdêm;s yd ysgmq wdrlaIl f,alïjrhd >d;kh lr,Sfï l=uka;%Kfha kd,l o is,ajd uy;d iuÛ msgqmi isákafka ir;a f*dkafiald uy;d nj ;ud okakd kuq;a ta ms<sn| yß yeá Tmamq lsÍu i|yd idlals fkdue;s ksid ;ud ksyඬj isák nj;a Tyq i|yka lf<ah'


kdu,a l=udr uy;d fï nj mejiqfha wïmdr uyTh m%foaYfha meje;s udOH yuqjl§ woyia olajñks'

fï ms<sn|j ;ud wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ§ m%ldYhla ,nd § we;s nj;a ta .ek ir;a f*dkafiald uy;d fkdokakd nj;a mejiq kdu,a l=udr uy;d i|yka lf<a ta .ek fkdokakd f*dkafiald uy;d fï Èkj, ksl=;a lrk m%ldYj,ska ta in|;d ms<sn| ienE f,i ms<sôUq jk njhs'

jeäÿrg;a woyia olajñka kdu,a l=udr uy;d i|yka lf<a fï ms<sn|j ir;a f*dkafiald uy;d ;udf.ka úuiSula l<fyd;a Bg ms<s;=re fkdfok nj;a ckdêm;sjrhd ;udf.ka ta ms<sn|j úuiSula l<fyd;a muKla Bg ms<s;=re fok njhs' tfia fkdue;sj idlals fkdue;s foaj,a mjid ;ud isr.; ùug iqodkï fkdue;s njo fyf;u mejiSh'

;=Idr mSßia keue;a;d m%xYfha isg ,xldjg wdhqO f.kajñka rdcH úfrdaê l%shdjl ksr; ùug hk nj ;ud fmd,siam;sjrhdg oekqï §fuka miq ta fjkqfjka fmd,siam;sjrhd úiska ;udg kd,l o is,ajd y÷kajd ÿka nj;a " miqj kd,l is,ajd uy;d tu isÿúï i|yd ;ud Ndú; lsÍug W;aidy l< nj;a kdu,al=udr uy;d jeä ÿrg;a woyia olajñka i|yka lf<ah'

-,xld§

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook