Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

fkdjeïnrfha l<t<s nisk
fnd,sjqâ ;re fukak

fuu jir fnd,sjqâ iskudjg iqúfYaIS jQ jirla jQ nj fkdlsjukdh' fuf;la t<soelajQ Ñ;%mg w;ßka fndfyda m%udKhla id¾:lj ;sr.; fjñka uQ,H jd¾;d ;eîug wjia:dj WodjQ nj fndfyda fokd okakd lreKls' fuu b;sßj we;s ld,h ;=< t<soelaùug kshñ; Ñ;%mg ixLHdj 17ls' fnd,sjqâ iskud ks¾udK Tiafia fuu ld,h ;=<§ wÆ;a uqyqKq lsysmhla oel .ekSug yelshdj ,efnkq we;' bÈßfha§ t<soelaùug kshñ; Ñ;%mg w;ßka we;eï Ñ;%mg i|yd kjl rx.k Ys,amSyq odhl fj;s' Tjqka iskudjg kjlhka fkdjqKo" Tjqka t;rï id¾:l rx.k Ys,amSka fkdjk nj bka§h Ñ;%mg úpdrlfhda mji;s' t<soelaùug we;s Ñ;%mg w;ßka we;eï Ñ;%mg fnd,sjqâ iskudj Wvqhál=re lsÍug yelshdj we;ehs fndfyda fokdf.a u;h ù ;sfí'

fkdjeïn¾ ui 02 jeksod t<soelaùug kshñ; Ñ;%mghla jk ‘Lupt’ Ñ;%mg Tiafia kjl rx.k Ys,amskshl oel .ekSfï yelshdj ;sfí' weh kñka ókdlaIs ÈlaisÜ fjhs' weh iskudjg msúfikqfha 2010 jif¾§ ;sr.; jQ ‘Alexander the Great’ kï u,hd,ï Ñ;%mgh Tiafiah' bka miq weh rx.kfhka odhl jkafka oñ< Ñ;%mghla i|ydh' ta 2010 jif¾§ ;sr.; jQ ‘Virudhagiri’ kï Ñ;%mgh i|ydh' 2011 isg iskud ks<shl f,i lghq;= wdrïN l< weh jeä jYfhka rx.kfhka odhl jQfha oñ<" f;<sÛq iy u,hd,ï Ñ;%mg i|ydh' 2011 jif¾§ weh f;<sÛq Ñ;%mghla jk ‘Dookudu’ kï Ñ;%mgh i|yd rx.kfhka odhl jQ w;r" 2012 jif¾§ wehg Ñ;%mg ;=kla i|yd rx.k wjia:d ysñ úh' 2013 jif¾§ ‘Baadshah’ Ñ;%mghgo" 2014 § ‘Tenaliraman’ iy ‘Adavi Kaachina Vennela’ Ñ;%mghgo weh rx.kfhka odhl úh' weh 2015 jif¾§ ish m<uq yskaÈ iskud ks¾udKh i|yd rx.kfhka odhl jQjdh' ta ‘P Se PM tak’ kï Ñ;%mghgh' bka miq 2016 Ñ;%mg ;=kla i|yd rx.kfhka odhl jQ w;r" weh kej; iskud ks¾udKhla Tiafia oel .ekSug yelshdj we;af;a ,nk ui t<soelaùug kshñ; ‘Lupt’ kï Ñ;%mgh Tiafiah'


ksrEmsldjl f,i iqm%isoaêhg m;a fidkd,a fp!ydka fkdjeïn¾ 02 jeksod t<soelaùug kshñ; ‘Jack and Dil’ Ñ;%mgh Tiafia oeln,d .ekSug yelshdj we;' 2008 jif¾ ;sr.; jQ ‘Jannat’ Ñ;%mgh Tiafia iskudjg msúis weh" tu jif¾§u f;<sÛq iskud ks¾udKhla i|yd rx.kfhka odhl jQjdh' bka miq weh kej; iskud ks¾udKhla Tiafia oel n,d .ekSug yelshdj ,enqfKa 2010 jif¾§ ;sr.; jQ ‘Cheluveye Ninne Nodalu’ kï Ñ;%mgh Tiafiah' 2011 jif¾ iy 2012 jif¾§ weh Ñ;%mg i|yd rx.kfhka odhl jqjo" weh iskud ks<shl f,i m%isoaêhg m;a fkdùh' flfia jqjo" 2013 jif¾ ;sr.; jQ ‘3G’ Ñ;%mgh Tiafia weh fndfyda fokd w;r ckm%sh pß;hla úh' ta tu Ñ;%mgho jd¾;d w;rg meñKs Ñ;%mghla ùu fya;=fjks' 2014 jif¾§ tla Ñ;%mghlg" 2015 jif¾§ Ñ;%mg y;rlg" 2016 jif¾§ tla Ñ;%mghlg rx.k jrï ysñlr .;a weh" kej; iskud ks¾udKhla Tiafia oeln,d .ekSug yelshdj we;af;a ,nk 02 jeksod t<soelaùug kshñ; ‘Jack and Dil’ Ñ;%mgh Tiafiah'

óg wu;rj ,nk ui wjidkfha§ t<soelaùug kshñ; Ñ;%mghla jk ‘ Kedarnath ‘ Ñ;%mgh Tiafiao iskudjg kjlfhl= y÷kajd §ug kshñ;h' weh kñka idrd w,s Ldkah' ihs*a w,s Ldkaf.a ÈhKsh jk weh fnd,sjqâ iskudjg kjlfhls' weh ish m<uq Ñ;%mgh jk ‘Kedarnath’ Tiafia iskud .uk wdrïN lsÍug wfmala‍Id lrkakSh' weh iu.ska iqYdka;a iska.a rdÊmq;ao fuys rx.kfhka odhl fjhs'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook