Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

l=uka;%K wdKavqfõ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiakg fyda ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI fj; cd;Hka;r ms<s.ekSu is.%fhka wysñ fjñka ;sfnk w;r lsisÿ rgl ks< W;aij fyda ixpdrhka i|yd wdrdOkd fkdlrk ;;a;ajh la Wod ù we;ehs jd¾;d fõ'

fï w;r ud,Èjhska ckdêm;s Bn%ySï fida,sya Èjqreï§fï rdcH W;aijhg i|yd Y%S ,xldj ksfhdackh lrñka ksis ms<s.ekSula ,eî ;snqfKa ysgmq ckdêm;s pkao%sld nKavdrkdhl l=udr;=x. uy;añhg muKla jk w;r weh wo tu wjia:djg tla jQ wjia:dfõ bka§h w.%dud;H kf¾kao% fudaÈ uy;d o yuqù we;ehs o jd¾;d fõ' 


flfia kuq;a fï jk úg furg rdcH;dka;%slhaka .Kkdjla ckdêm;s isßfiakf.a taldêm;s l%shdl,dmhg iy ysgmq ckdêm;s rdcmlaIf.a l=uka;%K wdKavqjg wm%idoh m< lr ;sfí'

fï w;r ckdêm;sf.a ks, ksfhdað;hd f,i iyNd.SjQ l=uka;%K wdKavqfõ úfoaY wud;H ir;a wuqKq.u i|ydj;a ksis ms<s.ekSula ,eî fkd;snqKq w;r ta fjkqjg ud,Èjhska ysgmq ckdêm;s  wíÿ,a kISâ iy bka§h ckdêm;s kf¾kao% fuda§ wi, wiqka mkjd ;snqfKa furg ysgmq ckdêm;sks pkao%sld nKavdrkdhl l=udr;=x. fj;h'

fuu wjia:dj i|yd l=uka;%K wdKavqfõ *hsi¾ uqia;dmd o iyNd.Sj isáfhah'

flfia jqj;a l=uka;%K wdKavqfõ w.%dud;H uyskao rdcmlaI fj; fï i|yd ks, wdrdOkhla ksl=;aj fkd;snQ w;r tfy;a wmlS¾;sh jix lr.ekSu i|yd kdu,a rdcmlaI uka;%Sjrhd úfYaI wjir m;%hla ,ndf.k ta wjia:dj ksfhdackh lsÍug f.dia we;' ta ksidu Tyqg ,eî ;snqfKa isõjeks fma<sfha wiqkls'


fï w;r l=uka;%K wdKavqfõ ksfhdað;hka tu wjia:djg iyNd.SjQ bka§h w.ue;s kf¾kao% fuda§ uqK.eiSug W;aidy l<;a Tjqkag ta i|yd wjia:dj ysñj ke;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook