Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

uyskaof.a B<.
ckdêm;s wfmalaIl
f.daGd ke;akï fj,a.u

fmdfydÜgqj ke;akï Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa B<Û ckdêm;s wfmalaIlhd ms<sn|j fï jk úg hï tlÛ;djlg meñK we;ehs ,xld ksjqia fjí fj; jd¾;d úh'

 ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska rks,a úl%uisxy uy;dj w.ue;sOQrfhka mylr tu ia:dkhg uyskao rdcmlaI uy;dj m;alsÍfï wdikak;u fya;=j f,i oelajQfha 2020 ckdêm;sjrKfha§ ;ukaf.a ;ek /l.ekSug nj úúO l;d jd¾;d jqKs' uyskao rdcmlaI uy;d ;ukaf.ka tu ia:dkh Wÿrdfkd.kq we;s njg ffu;%Smd, isßfiak uy;d mQ¾j ks.ukhlg meñfKkakg we;' Tjqfkdjqka w;r isÿjQ nj lshk idlÉcd ;=< tu ldrKdjo wksjd¾h ldrKhla f,i wka;¾.; jkakg;a we;'


flfiafj;;a fï jk úg uyskao rdcmlaI uy;d Y%S ,xld ksoyia mlaIfhka bj;aj Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa idudðl;ajh f.k we;s w;r kdu,a rdcmlaI uy;d we;=¿ ;j;a Y%S,ksm lKavdhula fmdfydÜgqfõ idudðl;ajh f.k ;sfí'

ta wkqj fï jk úg;a fmdfydÜgqj ish ckdêm;s wfmalaIlhd iïnkaOfhka hï tlÛ;djlg meñK we;ehs jd¾;dfjhs' tu mlaIfha wNHka;r wdrxÑ ud¾. i|yka lrk mßÈ 2020 ckdêm;s wfmalaIlhd f,i ffu;%Smd, isßfiak uy;dj kï lsÍug Tjqkag wjYH;djla ke;'

mj;akd ;;a;ajh wkqj oekgu;a u;=j we;s wia:djr;ajh u; ffu;%Smd, isßfiak uy;dg 25]lj;a m%;sY;hla ,nd .ekSfï yelshdjla fkdue;s njghs Tjqka .Kka n,d we;af;a'

flfiafj;;a bÈß ckdêm;sjrK wfmalaIlhd f,i ish fidhqre f.daGdNh rdcmlaI fyda l,l mgka ñ;=frl= jk l=udr fj,a.u uy;d kï lsÍug uyskao rdcmlaI uy;do leue;a; m<lr we;s nj i|yka'

fï iïnkaOfhka tlai;a cd;sl mlaIfha kdhl;ajho oekqj;a lr we;s nj jd¾;d úh' fï jk úg l=udr fj,a.u uy;do ish uy;aud yeisÍu ksid m%idohg ,laj we;s neúka Tyq ckdêm;s wfmalaIlhd f,i kï lsÍfï úreoaO;ajhla we;s fkdùugo th n,mdkq we;'

úfYaIfhka ffu;%Smd, isßfiak uy;dj ckdêm;sjrhd f,i m;alsÍug ckaoh ,nd ÿka ck;dj mdjd§uo fï jk úg;a Tyq úiska isÿlr we;s njhs fmdfydÜgqfõ idudðlhka w;r l;dnyg ,laj we;af;a'

ckdêm;sjrhdf.a l%shdj ksid fï jk úg;a rg m;aj ;sfnk ;;a;ajh;a u; Tyqg tfrysj úfrdaOhla f.dvkef.k nj oekgu;a fmdfydÜgqj .Kka n,d we;s njo i|yka'

LNW

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook