Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ckm%sh rx.k Ys,amsKs ´Ië fyajduoaÿu bÈßfha§ md¾,sfïka;= ue;sjrKhlska ;rÛ lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk nj weh úiska udOHg mjid ;sfí'

ta wkqj fuf;la fkdúi÷k .egÆ /ila iïnkaOfhka weh ish yඬ wjê lsÍug kshñ;h' fï iïnkafhka weh jeäÿrg;a fufia woyia olajd ;snqKs'


,ÿj ,efnkak bkak ld,fha fmdâvla ú;r foaYmd,kfhka ÿria jqKd' yenehs bÈßfha§ kej;;a ta lghq;= fmr mßÈu isÿfjhs' fudlo l,dlrefjla úÈhg ug fï rg fjkqfjka hula l< hq;=hs lshk ;ek uu bkakjd' fuÉpr ld,hla l,djg iïnkaO fndfyda fofkla l%shdldÍ foaYmd,kfha /£ isáhd' md¾,sfïka;= .shd' kuq;a ta whg lrkak wjia:djla ,enqfKa kE' fudlo ta whg wjYH iyfhda.h md,lhkaf.ka fkd,enqKq ksid' kuq;a wdfhu;a l,djg ys;e;s md,lfhla m;alr .ekSfï wjia:dj oeka wmsg ,eì,d ;sfhkjd,'

,uu Pkaoh b,a,,d md¾,sfïka;=jg .sh ojil l,dlrejka fjkqfjka yඬ kÛkjd' uu ue;sjrKhg bÈßm;a fjkjd' ta;a fï j;dfõ kï fkfjhs' tg fjkqfjka hula lrkak uf.a jhi;a tlal ug ld,h ;sfhkjd' fndfydu;a kqÿre ojil§ l,dfõ fkdúi÷Kq .egÆ fndfyduhla fjkqfjka yඬ kÛkakg uu iDcqju foaYmdkhg wj;SrK fjkjd,'

flfia fj;;a j;auka foaYmd,{hkaf.a nd,dxY yeisÍï rgdj fya;=fldg f.k nqoaêu;a ck;dj úlaIsma;ù we;' fndfyda msßia Tjqka ;jÿrg;a Pkaoh mdúÉp lrkjd kï ta l=uk wdldrfha mqoa.,hka i|ydo hkak ms<sn|j oeä wjOdkfhka miqjk nj;a fï iïnkaOfhka ck;dj oekqj;a lsÍu i|yd iudc udOHcd, Tiafia úúO lreKq m,jk nj;a olakg ,efí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook