Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ckdêm;sjrhd úiska yÈisfha kj w.ue;sjrfhla m;a lrk úg hymd,k wdKavqfõ 2019 jir i|yd jk wh)jeh jd¾;dj md¾,sfïka;=j fj; bÈßm;a lsÍug Èk kshu lrf.k ;sìKs' 

ta wkqj wh)jeh jd¾;dj ilia lr wjika lr ;sìKs'

ux.,f.a uqo,a wud;HxYfha wh)jeh ilia lsÍu ms<sn| ishÆ j.lSï Ndrj isáfha tjlg ksfhdacH NdKavd.dr f,alï fyj;a uqo,a wud;HxYfha ksfhdacH f,alï tia'wd¾' wdá., uy;dh' foaYmd,k w¾nqohg yg.kakd wjia:dj jkúg Tyqf.a uQ,sl;ajfhka wh-jeh jd¾;dj ilia lsÍfï lghq;= wjika lr ;sìKs'  


uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s ;k;=rg m;aùfuka miqj ksfhdacH NdKavd.dr f,alïjrhd Tyqg iyfhda.h m<l< w;r ta wkqj uqo,a wud;HxYfha f,alï ;k;=rg Tyqj m;a flßKs'

ysgmq ksfhdacH f,alïjrhdg uyskao úiska f,alï ;k;=r ,nd §fï ryi fï jkúg fy<s ù ;sfí' wdá., uy;d rdcmlaI ys;jdÈfhl= nj ux., iurùr uy;dj oekqj;a lsÍug uqo,a wud;HdxYfha by< ks,OdÍka lghq;= lr ;snqKo ux., iurùr ta iïnkaOfhka jeä ie,ls,a,la olajd ke;af;a wdá., uy;d iïnkaOfhka mej;s úYajdih ksid nj i|yka' ta wkqj wdá., uy;d ux., iurùr uy;df.a úYajdih Èkd .ekSug iu;a ù ;sfí'

flfiafj;;a wNHka;r wdrxÑ ud¾. mjikafka wdá., uy;d úiska uqo,a wud;Hjrhd f,i ux., iurùr uy;dj /jàug ,lalr we;s njhs' ;uka rdcmlaI ys;jdÈfhl= fkdjk njg wdá., uy;d ux., iurùr uy;dg id¾:lj ta;a;= .kajd ;sfí'

tfy;a wdá., ljqrekao hkak iurùr uy;dg fy<sorõ jkafka uyskao rdcmlaI uy;d kj w.ue;sjrhd f,i h<s lr<shg meñ”fuka miqjh'

ux., iurùu uy;d uqo,a weu;sjrhd f,i ilia l< wh)jeh jd¾;dj f.ä msákau wdá., uy;d úiska uyskao rdcmlaI fj; ,nd § we;s w;r th Wäka m,af,ka lshjd ne¨ uyskao rdcmlaI TÆfõ w; .id .ksñka mjid we;af;a ~hflda fyd| fj,djg ux blauka Wfka' ux., fïl md¾,sfïka;=jg bÈßm;a l<d kx wmsg 2020 È wem;a kE~ lshdh' 

uyskao rdcmlaI,d úiska bÈß udi fol i|yd w;=re iïu; .sKqula md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lsÍug wfmalaIdfjka isák w;r md¾,sfïka;=j l,a oeóu i|yd fya;=jla jYfhka o th bÈßm;a flßKs' fulS w;=re iïu; .sKqu yryd rdcmlaI,d bÈßm;a lrkafka ux., iurùr uy;df.a wh)jeh fhdackd njhs jd¾;d jkafka'

^LNW &

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook