Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ckdêm;sjrhd yuq ù wud;HOQrhla ,nd .ekSug hk njg úúO udOH u.ska f.k hk m%pdr iïmQ¾Kfhkau idjoH nj ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

fï jkúg;a rks,a úl%uisxy uy;d m%uqL tlai;a cd;sl fmruqfKa nyq;rh iQodkï nj;a th yels blaukska md¾,sfïka;=fõ fmkaùu ;u wNs,dIh nj;a ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'
m%cd;ka;% úfrdaë fukau 2015 ckjdß 8 jeksod hymd,khla ioyd pkaoh ÿka 62 fo,laIhla ck;djf.a me;=ï j,g úreoaO lsisu l=uka;%Khlg ;ud lsisúfgl;a wkqn, fkdfok nj;a miqmi fodfrka f.dia weu;slula f.k m%cd;ka;%jdoh mdjd §ug ;ud lsisúfgl;a lghq;= fkdlrk nj ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

;ud fi!LH weu;sjrhdj isáh§ úúO cdjdrïldr iud.ï j,g fukau ÿïfld< iy T!IO ud*shdjkag hg fkdù wka; ¥Is;hkag" fydrekag" cdjrïlrejkag tfrysj igka l, w;r úúO Ôú; ;¾ck ueo ndOl ueo ÿïfld< ksIamdok j,g oeä kS;s mkjñka T!IO ñ, wvq lf,a ck;dj fjkqfjka nj;a ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

;ud lsisúfgl;a cdjdrïldr iud.ï j, ´kEtmdlï j,g wjk; fkdjQ fyhska Tjqkaf.a l¿ i,a,s fhdojd iuyrla uqo,g úlsfKk nxfldf,d;a foaYmdÆjka Tjqkaf.a fykaphshka fukau uqo,g úlsfKk iuyrla udOHlrejka ,jd wi;H m%pdrhka udOH yryd m%pdrh lrk nj;a tu wj,dohkag uv m%pdrhkag ;ud lsisúfgl;a ìh fkdjk nj;a ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d wjOdrKh lr isáhs' ;ud bÈßhg lghq;= lrkafka cdjdrïlrejka cdjdrïldrhkag l¿ i,a,s j,g .scq nxfldf,d;a foaYmd,k w;fldÆ" iuyrla udOHlrejkag wjYH wdldrhg fkdjk ck;djf.a m%cd;ka;%jdoh iy Tjqkaf.a iqrlaIs;Ndjh wdrlaId lsßug muKla nj ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d jeäÿrg;a mejiSh' tneúka fudjqka úiska f.k hkq ,nk wi;H m%ldY j,g fkd/jfgk f,i m%cd;ka;%jd§ Y%S ,dxlSh ck;djf.ka ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d b,a,hs'

ffjoH rdð; fiakdr;ak ks, udOH tallh

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook