Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

md¾,sfïka;=j wjika jrg /iajQ fkdjeïn¾ 14" 15" 16 iy 19 Èkj, uqÆ ,xldfõu iy úfoaYhkaf.a wjOdkh md¾,sfïka;=j fj; fhduqù ;sìKs' tfy;a tu md¾,sfïka;= /iaùïj,g ÿñkao Èidkdhl uy;d iyNd.S ù ke;' Bg wu;rj ;j;a uka;%Sjre /ilau tu Èk y;frka tlla fyda Bg jeä Èk .Kkla iyNd.S ù ke;'

Tlaf;dan¾ 26 jeks od rd;%S ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska jHjia:d úfrdaë f,i m%cd;ka;%jdohg mhska .iñka uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s f,i m;a lsÍfï l=uka;%Kfhka miq md¾,sfïka;=j uq,ajrg /iajQfha miq.sh 14 jeks odh'


md¾,sfïka;=fõ fndfyda l,n.Eks isÿjQ fuu Èk y;f¾u md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao Èidkdhl uy;d md¾,sfïka;=fõ iNd jdrhg iyNd.S ù ke;' Èk y;f¾u md¾,sfïka;=jg fkdmeñKs tlu uka;%Sjrhd Tyqh'

óg jir y;rlg fmr 2014 fkdjeïn¾ udifha § ffu;%Smd, isßfiak uy;d fmdÿ wfmalaIlhd f,i meñKs Èkfhau ÿñkao Èidkdhl uy;do Tyq tjlg orñka isá wud;H Oqrfhkao bj;a ù fmdÿ wfmalaIlhdg iydh oelaùug tla úh'

bka wk;=rej msysgjQ hymd,k wdKavqfõ wue;sjrhl= jQ ta uy;d uyskao rdcmlaI uy;df.a w.ue;s Oqrh hgf;a;a miq.sh od leìkÜ weue;sjrhl= f,i Èjqreï ÿkako fï jk f;la Tyq tu wud;HdxYfha jev ndr .ekSug fyda f.dia ke;'

tfukau úchodi rdcmlaI " È¿ï wuqKq.u iy  jika; fiakdkdhl hk uka;%Sjreka miq.sh Èk y;frka md¾,sfïka;=jg iyNd.S ù we;af;a tla Èkhl § muKs' úchodi rdcmlaI uy;d md¾,sfïka;=jg meñK we;af;a miq.sh 14 jeks od muKs' ÈÆï wuqKq.u uy;d meñK we;af;a fkdjeïnr 15 jeks od muKs' l;dkdhl fïih u; we;s hula leãug f.dia Tyqf.a w; ;=jd, jQfha tÈkh' jika; fiakdkdhl uy;do md¾,sfïka;=jg meñK we;af;a 14 jeks od muKs'

miq.sh Èkj, md¾,sfïka;= fkdmeñKs uka;%Sjreka fufiah'

fkdjeïn¾ 14 jeks od

wkakduf,hs kfâiq isjYla;s uy;d" md'u'

È¿ï wuqKq.u uy;d" md'u'

ÿñkao Èidkdhl uy;d" md'u'

fkdjeïnr 15 jeks od

wdreuq.ka f;dKavuka uy;d" md'u'

ÿñkao Èidkdhl uy;d" md'u'

jika; fiakdkdhl uy;d" md'u'

úchodi rdcmla‍I uy;d" md'u'

fkdjeïn¾ 16 jeks od

chka; iurùr uy;d" md'u'

È¿ï wuqKq.u uy;d" md'u'

ÿñkao Èidkdhl uy;d" md'u'

msh,a ksYdka; o is,ajd uy;d" md'u'

uq;a;= isj,sx.ï uy;d" md'u'

jika; fiakdkdhl uy;d" md'u'

úchodi rdcmla‍I uy;d" md'u'

fkdjeïn¾ 19 jeks od

wíÿ,a,dya uyarE*a uy;d" md'u'

;s,x. iqu;smd, uy;d" md'u'

ohdisß chfialr uy;d" md'u'

È¿ï wuqKq.u uy;d" md'u'

ÿñkao Èidkdhl uy;d" md'u'

fma%u,d,a chfialr uy;d" md'u'

uyskaodkkao wÆ;a.uf.a uy;d" md'u'

fudydka m%sho¾Yk o is,ajd uy;d" md'u'

jika; fiakdkdhl uy;d" md'u'

úchodi rdcmla‍I uy;d" md'u'

uQ,dY% ,xld§m

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook