Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ckm;s iy l;dkdhl idlÉPd wjika
wo ;j;a idlÉPd lSmhla

wo ^30& Èkfha § úmlaI kdhljrhd yd tlai;a cd;sl fmruqfKa fiiq kdhlhska iuÛ fjk fjku idlÉPd lr läkï úi÷ulg t<öu i|yd wjYH l%shd ud¾. .ekSug ckdêm;sjrhd tlÛ jq nj l:dkdhl udOH wxYh ksfõokh lrhs'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iy l;dkdhl lrE chiQßh uy;d w;r idlÉPdjla wo miajrefõ meje;a úh'


wod< idlÉPdj ckdêm;s f,alï ld¾hd,fha§ Bfha miajre 04'00g wdrïN jq w;r" tys§ md¾,sfïka;=fõ we;sù we;s w¾nqoldß ;;a;ajh iïnkaOfhka idlÉPd flßKs'

rg ;=< Woa.;j mj;sk wjq,aiy.; foaYmd,k jd;djrKh ms<sn|j ckdêm;sjrhd iy l:dkdhl;=ud yuq ù idlÉPd lr läkï úi÷ulg t<öu fhda.H njg wo md¾,sfïka;=fõ §  md¾Yj  .Kkdjla iy mlaI  kdhljre úiska o  m,lrk ,o  woyia ie,ls,a,g .ksñka l:kdhljrhd fuf,i ckdêm;sjrhd yuqjq nj l:dkdhl ld¾hd,h ksfõokh lrhs'

iEu wxYhlskau rg ;=<  wia:djr ;;a;ajhla we;s fjñka mj;sk nj;a" úfYaIfhkau remsh, ;jÿrg;a wjm%udKh ùu" wdfhdack lafIa;%h yd ixpdrl l¾udka;fha ìojeàu rgg  ;jÿrg;a ord .ekSug wmyiq jk neúka" wúksYaÑ; ;;ajhg blauka  úi÷ula ,nd§u l, hq;=  nj l:dkdhjrhd fuys§ fmkajd § we;'

fuysÈ l:dkdhljrhd fmkajd ÿka lreKq ms<sn|j ckdêm;sjrhdf.ka hym;a m%;spdrhla m, jQ  w;r" úi÷ulg t<‍‍öfuys,d l:dkdhljrhd bgq lrñka isák ld¾h Ndrho ckdêm;sjrhdf.a we.hSug ,laj we;'

ckdêm;sjrhd wo ^30& meje;aùug kshñ; fudr.ylkao c,dYfha jdka fodrgq újD; lsÍfï W;aijhg iyNd.sùug Bfha^29& rd;%sfha msg;ajhdug kshñ; neúka tlai;a cd;sl fmruqK we;¿ úmlaIfha mlaI kdhlhska w;r yuqj wo rd;%S 7'00 olajd l,a oud ;sfí'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook