Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

fï jk úg rfÜ mj;sk w¾nqoh iduldó f,i idlÉPd u.ska úi|d .kq we;ehs uy ix>r;akh wfmalaId lrk njo f,a je.sÍï jeks isÿùï we;sjqjfyd;a úfoaY rgj,a wkjYHh n,mEï isÿ lrkakg bv ;sfnk njo wia.sß md¾Yjfha uykdhl  jrldf.dv [dKr;k uykdysñfhda mejeiqy'

tlai;a cd;sl mlaIfha md¾,sfïka;= uka;%Sjreka jk ,laIauka lsßwe,a," mdG,S pïmsl rKjl" rù lreKdkdhl" f–'iS w,j;=j, hk uy;ajreka wo ^04& fmrjrefõ wia.sß uy úydrhg f.dia uykdysñhka neyeÿgq wjia:dfõ Wkajykafia fï nj lSy'

fï fudfydf;a úfoaY rgj,ska furgg úúO ;yxÑ oeóug W;aiy lrkafka kï Bg tfrysj mlaI fNaofhka f;drj t'cd'm'h we;=¿ iEu mlaIhlau  ishÆ fokd tlaj uqyqK Èh hq;= nj;a tjeks wjia:djl fuu ;yxÑ oeóug tfrysj lghq;= lsÍu jeo.;a nj;a uykdysñfhda mejiQy'

cd;Hka;r jYfhka hï hï n,mEï t,a, jkafka kï tu wjia:dfõ fuu fomd¾Yjh tl;= fj,d Bg uqyqK §u jeo.;a hehs fuys§ woyia oelajQ wia.sß md¾Yjfha f,aLldêldÍ  ueo.u Oïudkkao kdysñfhda mejeiqy'


mj;sk ;;a;ajh ;=< m%cd;ka;%jdoh iqrlaIs; lsÍu msKsi md¾,sfïka;=j yels blaukska le|ùu ldf,daÑ; njo Wkajykafia uka;%sjreka yuqfõ mejeiqy'

rks,a úl%isxy uy;df.a wdrlaIdj ;yjqre lsÍu b;d jeo.;a nj;a ckm;s yd w.ue;s fï iïnkaOfhka wjOdkh fhduq l< hq;=j ;sfnk nj;a f,aLldêldÍ ysñfhda  mejeiqy'

fuys§ woyia oelajQ md¾,sfïka;= uka;%S ,laIauka lsßwe,a, uy;d fufia i|yka lf<ah'

,blauKska md¾,sfïka;=j le|ùu ;=<ska ishÆ m%Yak ksrdlrKh ù rfÜ w.ue;s ljqo hkak ;SrKh lsÍu md¾,sfïka;=jg ndrÈh hq;=hs' wo jkúg cd;Hka;rh Y%S ,xldj foi n,d isákjd' ljqo kshu w.ue;s" ljqo kshu weue;s uKav,h lshk m%Yakh Tjqkag ;sfnkjd, hehs ,laIauka lsßwe,a, uy;d lSh'

fuu msßi u,aj;= md¾Yjfha uykdhl ;síngqjdfõ Y%S isoaOd¾: iqux., uykdysñhkao neyeoel wdYs¾jdo ,nd.;a w;r tu wjia:djg md¾,sfïka;= uka;%Sjreka jk ohd .uf.a" .dó” chúl%u fmf¾rd" rxð;a uoaÿu nKavdr" ,lS chj¾Ok" rxð;a wÆúydf¾ hk uy;ajreo iyNd.s jQy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook