Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

miq.sh od Y%S ,xld ksoyia mlaIfhka bj;aj Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa idudðl;ajh ,nd .;a ishÆu md¾,sfïka;= uka;%Sjrekaf.a mlaI idudðl;ajh jydu l%shd;auljk mßÈ wfydais lrkakehs Y%S,ksm m%n,hska msßila ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg oeä n,mEula isÿlrk nj Y%S,ksm wNHka;r wdrxÑud¾. f;dr;=re jd¾;d lrhs'

tys§ Tjqka ckdêm;sjrhdg n,mEï lrkafka fïjg úg rfÜ we;s ù ;sfnk w¾nqoldÍ ;;a;ajfha iïmQ¾K j.lSu Tjqka Ndr.; hq;= njhs'

tf,i Tjqkaf.a mlaI idudðl;ajh wfydais lrkakg lghq;= fkdlf<d;a ;ukag oeä foaYmd,ksl ;Skaÿjlg t<öug ;uka iQodkï nj;a wod< msßi ckdêm;sjrhdg m%ldY lr we;'


tys§ Tjqka m%ldY lr we;af;a Y%S ,xld fmdÿck fmruqK iy Y%S ,xld ksoyia mlaIh ikaOdk.; ù ue;sjrKhg bÈßm;aùug .;a ;Skaÿj;a iuÛ l<lsÍu isák ishÆu Y%S,ksm mdlaIslhska ishÆ fokdu ckdêm;sjrhdf.a  ;Skaÿj foi n,d isák nj;a wod< msßif.a mlaI idudðl;ajh wfydais fkdlf<d;a tl mlaIh ;=< oejeka; wr.,hla olajd j¾Okh ù Y%S,ksmhg oeä w¾nqohlg uqyqK §ug isÿúh yels njh'


fï ms<sn| ckdêm;sjrhd fuf;la lsisÿ m%ldYhla isÿlr ke;s w;r ;uka fï ms<sn| ckdêm;sjrhdf.a ;Skaÿj blaukskau n,dfmdfrd;a;=jk nj;a wod< Y%S,ksm m%n,hska msßi ckdêm;sjrhdg m%ldY lr we;'

Y%S,ksm wkqYdiljrfhl= jk ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI iy md¾,sfïka;= uka;%Sjrekajg kdu,a rdcmlaI"uyskaodkkao wÆ;a.uf.a" uyskao hdmd wfíj¾Ok" frdays; wfí.=Kj¾Ok" mshxlr chr;ak" wkqr m%sho¾Yk hdmd" ;drdkd;a niakdhl" vq,sma úf–fialr" iqo¾YkS m%kdkaÿmq,af,a" fcdkaiagka m%kdkaÿ" ksu,a ,dkaid" lxpk úf–fialr" iqfïOd Ô'chfiak" à'î'talkdhl" ckl nKavdr f;kakfldak" m%ikak rK;=x." fYydka fiauisxy" bkaÈl wkqreoaO" m%ikak rKùr" iqika; mqxÑks,fï" ,laIauka hdmd wfíj¾Ok" cdkl jlal=Uqr" f;akql úodkm;srK" pkaÈu ùrlafldä" ã'ù'pdkl we;=¿ md¾,sfïka;= uka;%Sjreka msßila miq.shod Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa idudðl;ajh ,nd .;ay'

md¾,sfïka;= uka;%Sjrekaf.a mlaI idudðl;ajh wfydais lsÍug;a ta yryd Tjqkaf.a md¾,sfïka;= uka;%S Oqrh wysñ lsÍug;a Y%S ,xldfõ foaYmd,k mlaIj,g n,hla mj;S' miq.sh jir 25 uq¿,af,au mlaI idudðl;ajh wfydais lsÍug .kq ,enQ W;aidyhkayS§ foaYmd,k mlaIh fYa%IaGdêlrKh‍ bÈßfha wid¾:lj ;sfí' 

flfia jqjo ksis ld¾h mámdáhla wkqj úkh mÍlaIKhla mj;ajd jro Tmamq jQ miq md¾,sfïka;= uka;%Sjrh‍fl=f.a mlaI idudðl;ajh wfydais lsÍug ndOd fkdue;s nj fYa%IaGdêlrK ;SrK wOHhkfha§ fmkS hhs' fufia md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhl=f.a mla‍I idudðl;ajh wfydaisjq miq Tyqg ;u uka;%S Oqrh wysñ fõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook