Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

l=reKE., Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S uyskao rdcmlaI uy;d ;jÿrg;a w.%dud;H hk ;k;=re kduh Ndú; lsÍu iy ckudOH ;=< ta wdldrfhka m%pdrh lsÍu Y%S ,xldfõ wdKavql%u jHjia:d úfrdaëhs iy iodpdrd;aul fkdjk uq¿ukskau kS;s úfrdaë l%shdjla nj md¾,sfïka;= uka;%S ux., iurùr wjOdrKh lrhs'

wo ^15& úfYaI ksfõokhla ksl=;a lrñka ux., iurùr uka;%Sjrhd fï nj i|yka lrhs'
wod< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka  miq.sh 26 fjksod ckdêm;sjrhd úiska m;al< w.ue;s we;=¿ leìkÜ uKav,h kS;Hdkql+, fkdjk nj miq.shod ^14& Èk wdKavql%u jHjia:dfõ 48' ^2& j.ka;sh ^md¾,sfïka;=j úiska wdKavqfõ m%;sm;a;s m%ldYh fyda úi¾ck mk;a flgqïm; fyda m%;slafIam l< fyd;a túg o wdKavqj flfrys úYajdi Nx. fhdackdjla iïu; l< fyd;a túg o wud;H uKav,h úisfrkafka h'& m%ldrj" bÈßm;a lrk ,o úYajdiNx. fhdackdj md¾,sfïka;=fõ uka;%Sjre 122lf.a w;s nyq;rhla úiska iïu; fldg  wj,x.= wdKavqjla nj ;Skaÿ l< njh'


jeäÿrg;a tys fufiao i|ykaj we;'

tfiau Bfha ^15& md¾,sfïka;= lghq;= wdrïNfha § .re l;dkdhljrhd úiska fï fudfydf;a md¾,sfïka;=j ;=< w.ue;sjrfhla" iNdkdhljrfhla fyda úmlaIkdhljrfhla fkdue;s nj ish l;dj ;=<ska wjOdrKh lr isáfhah'

tfia ;sìh § we;eï ckudOH ;ju;a  uyskao rdcmlaI uka;%Sjrhdf.a ku;a iu. w.ue;s hk ;k;=re kduh Ndú; fldg ish m%pdrKhka isÿlsÍu kS;s úfrdaë lghq;a;ls' tfukau tlS l%shdj ;=<ska .re uka;%Sjre i;= md¾,sfïka;= jrm%ido lvlsÍula iy jHjia:dj W,a,x>kh lsÍula nj o fmkajd foñ'

ta wkqj we;eï ckudOH m%pdrhka ;=< uka;%Sjrekaf.a kï iu. ‘w.ue;s‘ kduh fyda ‘wud;H‘ hk kduhka Ndú; lsÍu nrm;< jrola nj;a" ys;du;d È.ska È.gu tfia isÿlsÍug tfrysj bÈßfha§ kS;Hdkql+, mshjr .ekSug lghq;= lrk nj okajd isáñ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook