Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

rdcmlaI mjqf,a lU weÈ,a,la fya;=fjka fï jk úg jid oud we;s ßúr óähd fldamf¾Ika i;= ßúr mqj;am;a wdh;kfha WmlrK úYd, m%udKhla fhdaIs; rdcmlaIg ys;j;a liqka ÿór iy liqka udÿjf.a hk wh úiska fld,a,lEfï iQodkula iïnkaOj f;dr;=re jd¾;d fjhs'

ta fjkqfjka ßúr mqj;amf;a uQ,a wjÈfha isg jir 13la  fiajh l, m%Odk cdhdrEm l;D pñ, lreKdr;akg miq.sh iÿod ;¾ckh lr Tyq  i;=j we;s leurd WmlrK n,y;aldrfhka meyer .ekSug  liqka ÿór iy liqka udÿjf.a fykaphshka msßila urK ;¾ckh lrñka W;aiy lr we;s njo oek.kakg we;' tmuKla fkdj fï msßi pñ, lreKdr;akf.a  uj iy mshd Ôj;ajk uykqjr ksjig ÿrl;kfhka wu;d lr ;¾ckh lr we;s nj;a jd¾;d fjhs'


;jo pñ, lreKdr;ak uy;d oekg mÈxÑ f.d;gqj kj k.rfha ksjig Tyq  ksjfia fkdue;s wjia:d lsysmhlu äf*kavr jr.fha Ôma r:hlska lsysm úglau meñK wjg ksfjishka ìh joaod we;s njo jd¾;d jk w;r ta fya;=fjka Tyq fï jk úg;a Ôú;drlaIdj m;d ksjiska msgj isák njo jd¾;d fjhs'  

fï iïnkaOj wm l, úuiqul§ pñ, lreKdr;ak udOHfõÈhd i|yka lr isáfha fï ms<sn|j ;uka  kdrdfyakamsg fmd,sishg meñKs,a,lao bÈßm;a lr we;s njhs'

tfiau wdh;kfha fiajl fiaúldjka i|yka lrk f,ig fï msßi úkh úfrdaë iy uq,H wl%ñl;d fya;=fjka md,k wêldßh u.ska  ßúr mqj;amf;ka bj;a lr isá msßils'

tfiau ßpâ mSßia wdh;kh u.ska 2006 jif¾ wdrïN l, ßúr mqj;am; msgm;a ,laI 3la  olajd wf,ú lr wf,ú jdr;d ;nñka  jir 13 l muK ld,hla ;siafia ,xldfõ m%Odk Odrdfõ mqj;am;la f,i ;sìK nj;a  miq.sh iufha uq,Huh jYfhka lvdjeà ;snq ~ßúr~ udOH cd,hg  kj wdfhdaclhl= f,i meñKs  rdcmlaI mjqf,a ys;aj;shl= jk fld<U kd.ßl uka;%skS m%shxld chfialr uy;añho  fhdaIs; rdcmlaI uy;df.a  ys;j;=ka nj lshk  liqka ÿór iy liqka udÿjf.a iy hk whf.a flfkfy,s lï ksid mqj;am; w;yer oud we;s nj;a Tjqka fmkajd fohs'

News Tub

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook