Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

rxf.a nKavdr uka;%Sjrhdg muKla fkdj ;j;a uka;%Sjre tlish úis ;=kafofkl=g tia' î' Èidkdhl uy;d tf,i ÿrl:k weu;=ï ,nd§ we;ehs md'u ffjoH k,skao ch;siai uy;d mejiSh'

,j;auka foaYmd,kh w¾nqoh iy ck;d úuqla;s fmruqfKa NQñldj,  uefhka  Bfha uykqjr iqj ueÿr Yd,dfõ§ mej;s ckyuqjl§ md¾,sfïka;= uka;%S ffjoH k,skao ch;siai uy;d fï nj i|yka lf<ah'

tysÈ jeäÿrg;a Tyq ioyka lr isáfha"


mlaI udre lsÍu i|yd uqo,a ,nd§ wdrdOkd lsÍfï  isoaêhla md,s; rxf.a nKavdr uka;%Sjrhd È.ska È.gu fy<s l<;a Tyqf.a fjk;a f;dr;=re /ila fy<s lrk njg fmdÿ ck fmruqK l< ksfõokhlska miq jydu md,s; rxf.a nKavdr ksyvjQ nj Tyq ioyka lf<ah'

mlaI udre lsÍu i|yd wdrdOkd ,en  uQ,sl w;a;sldrï ,enqKq we;eï uka;%Sjre uqo,a .Kka  lsÍu i|yd hka;% mjd wrf.k isá  nj;a tjka úYd, uqo,a fld< m%udKhla uqo,a w;ska .Kka lrkakg meh lsysmhla .;jk neúka iuyr uka;%Sjreka uqo,a .Kka lsÍug fukau ,efnk uqo,a jHdc fkdjk uqo,a oehs oek.ekSu i|yd l%ufõo ilia lr ;snqK njo tysÈ ioyka lf<ah'

remsh,a fldaá 50g úl=Kqkq we;eï uka;%Sjrekag remsh,a fldaá 20 l w;a;sldrï uqo,la muKla ,nd§ b;sß uqo, ysñfjk  wud;HOqrh Tiafia Wmhd .kakd f,io Wmfoia ,eî we;s njo uka;%sjrhd jeäÿrg;a lsh''

jika; fiakdkdhl mlaI udre lrk wdldrhg Tyq Èjx.; w.%dud;H ã'tia'fiakdkdhlf.a uqKqnqre  fkdj ã'tia'fiakdkdhlhkaf.a wYajhdf.a uqKqnqrd úh hq;= hehs o kj w.%dud;Hjrfhl= m;alsÍu m%cd;ka;%jdohg mhska .yk ,o l=uka;%Khla jYfhka yeÈkaúh yels nj;a ls ta uy;d  fïl yuqod l=uka;%Khla fkdjkafka ks, we÷ï we|.;a yuqod Nghka fkdue;s ksid nj;a tfia   fkdue;skï fuh iïmQ¾Kfhkau l=uka;%Khla njo uka;%sjrhd tysÈ lsh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook