Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

orefjd .ek n,kafka kE lsh,d
tk fpdaokd uv
uu ljodj;a .Kka .;af; kE
- wð;a uq;=l=udrK

Y%S ,xldfõ m%ix. l,dfõ by<skau isák ix.S; lKavdhula f,i wð;a uq;=l=udrK m%uqL il=rd f¾kaÊ  ye¢kaúh yelsh'
miq.sh ld,h ;=< oeä l;dnyg ,lajQ il=rd f¾kaÊ ix.S; lKavdhu fï jk úg kej; m%ix. fõÈldj wdl%uKh lrñka isáhs' ta w;rg wð;a iqÔjd  iqixfhda.h kj .S;hla fma%laIlhskag ;s<sK lr ;sfí' fï ta ms<sn|j wð;a uq;=l=udrK iu. lrkq ,enQ ixjdohls'

wð;a iqÔjd wÆ;au iqixfhda.fhka ksl=;a l< kj;u .Ss;h .ek l;d lf<d;a@
fï .S;h “? isyskhla foda Tfí wdof¾” fjkiau wdrl .Ss;hla' oeka you tube j,ska fma%laIlhskag wykak mq¿jka' ta;a ;du visual tlla lr,d keye' ta ms<sn|j ;du idlÉPd uÜgfï ;sfnkjd'
fï .Ss;h i|yd k÷ka r;akdhl iu. frdIdkao is,ajd wmsg iïmQ¾K iydh ,nd ÿkakd'

isxy fldäh iqoaokaf.ka Khg .;a;do@

j¾;udkfha wm Ndú; lrk ,isxy Och, iïnkaOjo mek kÛsk .egÆ rdYshla ;sfí' th tfia jkafka mqrdK rdcdj,sfhys isxy fldähla Ndú; jQ njg i|ykla fkdjk ksidh' isxy Och ,xldfõ Ndú; fkdjQ kuq;a ,isxyhd, tx.,ka;fha cd;sl ixfla;h jkafkah' tksidu u;=jk m%Yakh isxy fldäh;a wm iqoaokaf.ka Khg .;a tlla o hkakh' ì%;dkH Och my; oud wNsudkfhka Tijkafka bx.S%iSkaf.a fyda mD;=.SiSkaf.a Ochlao hkak kej; úNd. lr ne,sh hq;= m%Yakhls'

iuyr ks<shka ird.S fjkak
W;aidy lrkjd úúO foaj,aj,ska
uf.a wdorh ú¢kak jdikdjka;fhla ke;=j we;s


uu ird.S lshkjg jvd wysxil pß;hla fjkak leue;shs

Wohka;s fï ojiaj, ld¾hnyq,o@

jev álla lrkjd' isri kd<sldfõ úldYh fjk ñKs.xoE, fg,s kdgHfha ~fif,ia;skd~f.a pß;hg iïnkaO fj,d bkafka' kdgHfha fldgia úiaila ú;r .shdu ;uhs uf.a pß;h fm%alaIlhka w;rg tkafka' Bg wu;rj èBõ kd<sldfõ úldYh fjk ~wysñ~ fg,s kdgHfha pKaä fl,af,laf.a pß;h iy rdc fhda.h fg,s kdgHfha pß; ksrEmK i|yd rE.; lsÍïj,g tl;=fj,d bkakjd'

Wohka;sg úúO pß; i|yd werhqï ,efnkjd fkao@

Tõ' uq,a ldf,a kï fmïj;shf.a pß;hg ;uhs f.dvlau wdrdOkd ,enqfKa' ´k flfklag ;reK jhfiÈ ta jf.a pß;j,g wdrdOkd ,efnkjd' kuq;a oeka ug fmïj;shf.a pß;hg l;d lrkjg jvd pß;dx. rx.khg wdrdOkd ,efnkjd'

wurKSh fcda;s .ek fkdo;a l;djla

l,d Ys,amSka lSm fokl=u wjdikdjka; f,iska ure ;=re<g .ksñka l,d f,dalfha b;du w÷re ld, mßÉfþohla miq.shod f.ù .shd' isâks wdá.,f.ka mgkaf.k ,Sskia Èidkdhl" y¾nÜ weï'fikúr;ak" m¾,a jdiqfoaú" ruKs n¾f;da,ñhqia iy tÉ'wd¾' fcda;smd, olajd fkdlvjd tl È.gu isÿflreKq fï wjuÛq,a lsysmfhka weoysh fkdyels" bis,sh fkdyels isoaëka folla jQfha ruKsf.a iy fcda;sf.a urK folhs' fï urK folska uq¿ rgu fldhs ;rï lïmkhg" ixfõ.hg" m;ajQfha oehs hkak rfÜ i;r foiska fld<U lk;af;a y;r udhsï f;rmjd hkakg .e¨ wiSñ; uyck .x.dfjka meyeÈ,shs'

ck ..la

wkqkag w; md Ôú;h .eg .yf.k
n,af,da 40la mqfida 40la
rlsk rdc.sßfha wirKsfhda

Wfoa mdkaor myg yhg ú;r wms ke.sákak l,ska fmdä megjqka f.k;a od,d hkjd' tlaflda megõ ú;rla fkfjhs wïu;a tlalu f.k;a ;sh,d hkjd'

f.j,aj, isák wÆ;ska ìyslrk ,o mQia megjqka Ndr .kakd ;ekla rdc.sßfha ;sfnk nj wikakg ,enqfKa wyïfnks' uyuÛ nÆ megjqka yd mQia megjqka oud hk fld<U fï ia:dkh wirK megjqkag irKla fõoehs fidhd n,kakg is;=fjuq' fï ia:dkh l=ulao hkak fidhd ne¨ wmg wikakg ,enqfKa fyd| l;djla kï fkdfõ' b;d l=vd jy,la hg ys¢ñka ldka;djka fofokl= úiska mQika yd n,a,ka weiQ fokl=g wdikak .Kkla Ôj;a lrjk isÿùula ta l;dfõ w. isg uq,gu ixfõ§j .,d niskd nj oel.; yelsúh'

ia:dkh rdc.sßfha fmd,sish yd m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,hg hdno ysia ìï lvls' tkï rdc.sßfha kj .=jka md,u fmfkk udkfha ÿr fldaÜfÜ uy k.r iNdjg wh;a NQñhhs' wä 10×10 ú;r m%udKfha ;yvqj,ska wdjrKh l< ksfjila hehs lsj yels ;ekls' tys ye;a;E mia yeúßÈ fidaudj;S;a y;<sia kj yeúßÈ i|ud,s;a n,a,ka y;<sia fofkla yd mQikao y;<syl m%udKhla tkï i;=ka wiQ fokl= iuÛ Ôj;a jkakdy'

fkdalaldvq" wj,do" YdÍßl jO ysxid" wmydi" Wmydi" /jqï" f.rjqï" ÿla l÷¿ fl<jr wdrjq, iukhg m;aj we;' tksidu yeuodu;a wyfia mdhk i| wÆ;a i|la fia weh ÿgqjdh' .egqï ueo ;enQ n;o b§ wjikah' wef.a ;ryo ksù wjikah' tksid Tyqg;a wukdm fkdù bkakehs weh b,a,Sula lrkakSh' fï ;udg muKlau Wreu jQ w;aoelSula fkdjk nj weh oek isáhdh' weh ;ud jeks iqjyila ia;%Ska fjkqfjka fufia .ehqjdh'

wÆ;a i| weú;a wyig t<shhs uq¿ ?u l÷¿ ksid fkdfmkqKdh iqkaor i| mdk
n;o b§ bjrhs oeka WKqiqu we; ;du
;ry ksù bjrhs uf.a Tn ;ryo ;du

වතුකරයේ සහ උතුරු-නැගෙනහිර ප්‍රජාවගේ
සැබෑ යථාර්ථය සිංහල ප්‍රජාව දන්නේ නැහැ

ජන කරළිය කණ්ඩායමේ නාට්‍ය ද්විත්වයක් වන ‘තිත්ත කහට’ සහ ‘හිරු නැගෙන තුරු’ වේදිකා නාට්‍ය එළඹෙන 14 සහ 15 යන දෙදින තුළ කොළඹ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේදී වේදිකාගත වේ.එහි ප්‍රධානී සහ ‘හිරු නැගෙන තුරු’ නාට්‍යයේ අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රවීණ නාට්‍යවේදී පරාක්‍රම නිරිඇල්ල සමගින් කතාබහක යෙදීමට අප සිතුවේ එබැවිනි.


මෙවැනි නාට්‍ය ද්විත්වයක් කොහොමද මෙවැනි මොහොතක වැදගත් වෙන්නේ?

අටළොස් විය සපුරන
ෂාරුක්ගේ කුමාරිකාව

බොලිවුඩයේ රජු විදියට කවුරුත් දන්නා ෂාරුක් ඛාන්ගේ බොලිවුඩයේ ජීවිතය ගැන වගේම පුද්ගලික ජීවිතය ගැනත් බොහෝදෙනා උනන්දුයි. ෂාරුක් තමන්ගෙ පවුලෙ විශේෂ ආරංචි තමන්ගේ රසික රසිකාවියන් එක්ක බෙදා ගන්නෙ බොහෝදෙනා ඒ විදියට උනන්දු වෙන නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ළ`ගකදිම මේ විදියට කවුරුත් හරි උනන්දුවෙන් තොරතුරු හොයපු ආරංචිය වුණේ ෂාරුක්ගෙ එකම දුවගෙ 18 වෙනි උපන්දිනය.

මගේ යහළු රංගන ශිල්පිනියකට

මම මගේ පෞද්ගලික දේවල් කියනවා
විරහව විඳලා විඳලා හොඳ ආදරයක් ලැබෙයි

- දිලිනි ලක්මාලි

කොහොමද දිලිනි මේ දවස්වල වැඩකටයුතු?

මේ දවස්වල 'රෝද තුනේ මනමාලි' ටෙලි නාට්‍යය රාත්‍රි 7.00ට ධ්ඊව් නාළිකාවේ විකාශය වෙනවා. මේ නාට්‍යයේ මම නිරූපණය කරන්නේ සම්මානි කියන චරිතය. මීට අමතරව සේනක එදිරිසිංහගේ 'වාමන යාමය' ඉරිදා රාත්‍රි 8.30ට ජාතික රූපවාහිනියේ විකාශය වෙනවා. පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ පුරාවිද්‍යාව සමඟ සම්බන්ධ කතා තේමාවක් එය. ඒකේ මම අරුන්දතීගෙ චරිතය කරනවා.

මේ දවස්වල ඒ රංගනයන්ට ලැබෙන ප්‍රතිචාර කොහොමද?

“මට මිහි මත දෙවිවරුත්
 පේ‍්‍රත භූත යක්කුත් මුණගැහිලා තියෙනවා”
ජැකාගේ පොඩි දෝනි කියන කතාව

ඇත්තද මාධවීගේ ජීවිතේ වෙනසක් වෙන්න යනවා කියන්නේ?
නෑ. ජීවිතේ ගඟක් වගේ ගලාගෙන යනවා. මුහුදට වැටෙනවා. වාෂ්ප වෙනවා. ඝනීභවනය වෙනවා. ආයෙ වහිනවා. ගඟක් වෙනවා, ඉතිං ගලනවා. අවස්ථා වෙනස් වුණත්, ස්වරූපය වෙනස් වුණත් ජීවිතේ පවතිනවා.

විශ්ව සැලැස්ම අනුව සියල්ල කාලෝචිතව සිදු වෙනවා. අපිට ඕන පිළිවෙළ නෙවෙයි නියම පිළිවෙළ. එක ජීවිතයක් කියන්නෙත් තව දිග කතාවක එක පරිච්ඡ්දයක් විතරයි. මම ඒ සමස්ත කතාව ගැනයි හිතන්නේ.

චන්ද්‍රිකා රාජ්‍ය නායිකාව වෙනවා යැයි 
ඇයට කියපු  අවුරුදු දොළහේ නාඩි වාක්‍ය අනාවැකිය


ඉසිවරුන් දුටු මගේ භව ගමන (1) (2) පොත කියවීමෙන් පසු සහ එම පොත කොටස්‌ වශයෙන් ' දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයේ' පළවීමත් සමඟම මෙරට පමණක්‌ නොව විදේශයන්හි වෙසෙන,  පාඨකයන් බොහෝ දෙනෙකු බලන්ගොඩ මහ නා හිමියන් විසින් ප්‍රකාශ කොට ඇති 'නාඩි වාක්‍ය' පිළිබදව තව දුරටත් විමසීම් කරනු ලබන හෙයින් ඔවුනගේ ඉල්ලීමට ගරු කිරීමක්‌ වශයෙන් මෙම කෙටි ලිපිය පළ වෙයි ,

නාඩි වාක්‍ය යනු මොනවාද ?

මේ පිළිබදව අභිධජ මහා රට්‌ඨගුරු අග්ග මහා පණ්‌ඩිත අතිපූජ්‍ය බලන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහ නා හිමියන් වෙතින් විමසන ලද අවස්‌ථාවේ උන්වහන්සේ විසින් කරන ලද පැහැදිලි කිරීම් මෙම ලිපියට ඇතුළත් වෙයි ,

ගෙම්බන්, ගැරඬින්, ගැඩවිලන්, 
පැත්තෑයන්, ගෝනුස්‌සන් කන
රටම වනසන චීන මකරුන් ගෙ 
බඩ පුරවන අපේ බයිසන්ලා

වැඩිකල් නොගොස්‌ ලංකාව චීන කොලනියක්‌ යෑයි වරදවා වටහාගන්නා තරමට වැඩ යෙදෙනු ඇත. ඒත් අපේ කතාව ඒ ගැන නොවේ. අහසට පොළොව මෙන් වෙනස්‌ වූ චීනාගේත් අපේත් ආහාර සම්ප්‍රදාය ගැනය. ඒ කෑම වේල චීනාට සපයා දී චයින් පනම් උපයන අපේ අයියලා ගැනය. දෙයියනේ කියා මෙතුවක්‌ කල් සිය පණ රැකගෙන ජීවත් වූ අපේ වන සතුන්ට අත් වෙන ඉරණම ගැනය.

සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අපේ ආහාර වට්‌ටෝරුවේ අපෘෂ්ඨ වංශිකයන් හෝ ආත්‍රොපෝඩාවන් නැති තරම්ය එනමුත් චයීනීස්‌ මීල් රෙසපියේ ආත්‍රොපෝඩාවන් අනුභවයට ඇත්තේ අනභිභවනීය ස්‌ථානයකි. කැලේ මාරු වුණාට කොටියාගේ පුල්ලි මාරුවෙන්නේ නැත්තාක්‌ මෙන් ලංකාවට ආවා කියා චීන්නුන්ට ගෙම්බන්, ගැරඬින්, ගැඩවිලන්, පැත්තෑයන්, ගෝනුස්‌සන් නොකා සිටිය නො හැකිය. බලු මස්‌ ඔවුනට රස මසවුලකි. අපිට සතෙක්‌ පණපිටින් කන එක අපහසු නොව කළ නොහැකි තරම් දෙයක්‌ වුවද ඔවුන්ට ගැරඬියෙක්‌ හම ගසා පණපිටින් කෑම ඒ තරම් දෙයක්‌ නොවේ.

හිට්ලර්ට කලින් න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් හදන්න 
ඇමෙරිකාව ක්‍රියාත්මක කළ හදිසි අබිරහස් 
මෙහෙයුම මෙන්න


1942 වසර අවසානයේ මාස කිහිපයක් ඇතුළත න්‍යෂ්ටික විද්‍යාඥයන්ගේ වාසය සඳහා නගර කිහිපයක් ඇතුළත් අලුත්ම ප්‍රදේශ තුනක් බිහිවූයේය.

නාසීනට කලින් න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් නිපදවීම සඳහා ආරම්භ වුණු "මැන්හැට්න්" ව්‍යාපෘතියේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෝ ඔවුන්ගේ සේවයෙහි නිරතව සිටියහ.

සිතියම්වලද නොදැක්වෙන තරමට රහසිගතව පැවැති එම නව නගර තුළට ඉතා විශාල වශයෙන් සැපයුම් මෙන්ම මිනිස්සුද ගලා ආහ.

ඔවුන්ගේ සැබෑ අරමුණ අනාවරණය වූයේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාව ජපානයේ නාගසාකි නගරයට පරමාණු බෝම්බයක් හෙළීමෙන් පසුවය.

අම්මා එක්ක එකක් කරලා තියෙනවා
තාත්තා එක්ක සින්දුවක් කරනවාද කියන එක
තාත්තගෙන් තමයි අහන්න ඕන


ඟපාන්න ලැබීම විශ්ව විද්‍යාලෙකට ගියා වගෙයි
- කාවින්ධ්‍යා අධිකාරී


සංගීතය ඇයට දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබුණු දායාදයක්. කාවින්ධ්‍යාට රංගනයට ඇති හැකියාව කොහොමද කියලා බලන්නත් අවස්ථාවක් උදාවෙලා තියෙනවා. ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි මහත්මයාගේ ඝරසර්ප චිත්‍රපටයෙන් තමයි ඇගේ රංගනය අපට බලන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ ගැන තොරතුරු අහන්න අපි කාවින්ධ්‍යාව එකතු කරගත්තා.

මේ දවස්වල කාර්යබහුලයි කියන්නෙ ඇත්තද?
ලොකු කාර්යබහුලත්වයක් නැහැ. මම මුලින්ම රංගනයෙන් දායක වුණු චිත්‍රපටය ළඟදීම තිරගත වේවි.


ඔබේ පළමු චිත්‍රපටයෙන් මොන වගේ අත්දැකීමක්ද ලැබුණේ?

ජයන්ත අංකල් තමයි මට ඝරසර්ප චිත්‍රපටයට කතා කළේ. ඔහු පුද්ගලිකවම කතා කරලා රඟපාන්න එන්න කීවහම ඒක ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. ලොකු භාග්‍යයක් ඒක. මේ චිත්‍රපටය වෙනස්. මම රංගනයට අලුත් කෙනෙක්. ඒ නිසා ජයන්ත අංකල් වැඩමුළු තියලා මාව සූදානම් කළා. ඒ වැඩමුළුවලට සහභාගි වෙලා ලබාගත්ත දැනුම ගොඩක් වටිනවා. ඇත්තටම හරිම ෂෝක්. හොඳට කරලා ඇති කියලා හිතනවා.

ජනමාධ්‍යවේදීන්ට තර්ජනය කරන්න එපා යැයි  
New York Times මහින්දට කියයි

ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට වරාය පිළිබඳව පළකළ නිවැරදි ලිපිය ලියූ සිය ජනමාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනාට තර්ජනය කිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කටයුතු කරන බව නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ ජාත්‍යන්තර කර්තෘ මයිකල් ස්ලැක්මන් මහතා පවසයි.

ඔහු අද (03දා) නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ එම ලිපිය සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පවතින්නේ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට තර්ජනය කිරීමකින් තොරව සිය පුවත්පතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කර්තෘන් සමබන්ධ කර ගන්නා ලෙසට උනන්දු කරන බවයි.

gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook